بدینوسیله از کلیه ﻫﻤﮑﺎران، فعالین و علاقه مندان دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺗﺎ در ﻧﺸـﺴـﺖ ﺧﺒﺮي روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ هفت رنگ در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. 11

دوشنبه ۱۱/۱۲/۹۷

از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸